bistrić

osoba, ob. mlada, velike inteligencije, brzog zaključivanja, katkad ironično za suprotan slučaj

Ti klinci su danas takvi bistrići kad se radi o kompjuteru.