ići na glavu

skijati se brzo, ali rizično

Ivica Kostelić ide na glavu, nadoknađuje vrijeme.