ob.

u rječnicima kratica za obično

Ob. je skraćeno za obično, ob. u rječnicima.